Výměna vodovodního řadu v obci Budislav

Předmětem projektu bylo provedení výměny potrubí stávajícího vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Budislav. v délce 630 m (d110) a v délce 203 m (PE d90). Celková délka navržené výměny vodovodu byla 833 m. Zůstal zachován stávající průtočný profil, z pohledu trubního materiálu bude původní litinové potrubí nahrazeno za potrubí z PE (polyetylén).

Vodovodní řad 1

Vodovodní řad 1 je navržen v severní části obce Budislav v délce 630 m. Původním trubním materiálem tohoto úseku řadu je litina DN 100. Pro provedení rekonstrukce je navrženým trubním materiálem polyetylén PE 100 RC d110/6,6 SDR 17.

Vodovodní řad 2

Vodovodní řad 2 je navržen ve střední části obce Budislav v délce 203 m. Trubním materiálem zde navrženým je PE 100 RC d90/5,4 SDR 17.

Po trase rekonstruovaných vodovodních řadů došlo k přepojování vodovodních přípojek. Každá z přípojek byla na hlavní řad napojena litinovým navrtávacím pasem, bylo zde osazeno šoupátko 1“ se zemní soupravou a uličním poklopem D400. Celkem bylo přepojeno 29 ks přípojek o celkové délce 60 m. Přepojení probíhalo z potrubí PE 100 RC d32/3,0 SDR 11

Z hlediska zabezpečení požární vody byly realizovány celkem 2 nadzemní hydranty DN80, které by mohly být využívány k požárním účelům.

 

Celkové náklady projektu: 5 307 008,51 Kč bez DPH

Na realizaci projektu byla v roce 2021 poskytnuta dotace z Pardubického kraje ve výši 1 060 000,- Kč.