Výměna vodovodního řadu od ČS Sebranice (II. etapa)

Předmětem projektu byla výměna stávajícího zásobovacího řadu DN 250 v rámci II. etapy projektu. Po realizaci II. etapy zásobovacího řadu byla provedena tlaková zkouška na dvojnásobek provozního tlaku a desinfekce potrubí chlornanem sodným. Pro kontrolu zdravotní nezávadnosti vody byl proveden odběr vzorku a proveden jeho laboratorní rozbor. Po dokončení II. etapy zásobovacího řadu a potřebných zkoušek bylo provedeno propojení se zásobovacím řadem postaveným v rámci I. etapy a se stávajícím vodovodem v šachtě s redukčním ventilem na konci opravy vodovodu.

Výměna vodovodního řadu v obci Budislav

Předmětem projektu bylo provedení výměny potrubí stávajícího vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Budislav. v délce 630 m (d110) a v délce 203 m (PE d90). Celková délka navržené výměny vodovodu byla 833 m. Zůstal zachován stávající průtočný profil, z pohledu trubního materiálu bude původní litinové potrubí nahrazeno za potrubí z PE (polyetylén).

Výměna vodovodního řadu od ČS Sebranice (I.etapa)

Předmětem zakázky byla výměna stávajících vodovodních řadů– výtlaku DN 400 a zásobovacího řadu DN 250 - v úseku mezi čerpací stanicí a obcí Sebranice (v rámci I.etapy projektu). Jedná se o stavbu trvalou, jejíž účelem je bezpečné provozování vodovodní sítě v dané tlakové úrovni a v potřebném množství.