Obnovení provozu vrtu V6 v lokalitě Mánesova v Poličce – informace pro odběratele

Chtěli bychom vás touto cestou informovat o plánovaném obnovení provozu vrtu V6 v Poličce. Tento vodní zdroj byl preventivně odstaven v loňském roce současně s vrtem V7, u kterého došlo ke kontaminaci a zůstává nadále uzavřen. Bezprostředně po dokončení hydrogeologického průzkumu, který potvrdil vyhovující kvalitu a zdravotní nezávadnost vody odebírané z vrtu V6, byla zahájena realizace opatření směřujících k opětovnému zapojení vrtu V6 do vodovodní sítě města Poličky. Byla zpracována komplexní analýza rizik provozu vodovodní sítě, navržena technicko-organizační opatření, byl rozšířen plán kontroly kvality dodávané vody a rozhodnuto o doplnění technologie dezinfekce vody.

Svazek obcí Vodovody Poličsko

Tento svazek je sdružením 15 obcí a města Poličky. Bylo založeno na ustavující členské schůzi 27.4.1993 dohodou města Poličky s obcemi Kamenec, Květná, Lubná, Široký Důl, Korouhev, Oldřiš, Sádek, Pomezí a Sebranice. Svazek jako právnická osoba byl založen za účelem správy, údržby, ekonomického provozu, obnovy a rozvoje skupinového vodovodu po odstátnění státního podniku Vodovody a kanalizace (Vak) Moravská Třebová. V rámci tohoto odstátnění a privatizace došlo po dohodě s obcemi k bezúplatnému převodu historického infrastrukturního majetku na obce a část, která byla společná pro více obcí (např. vodní zdroje - vrty, páteřní vodovodní sítě, čerpací stanice, vodojemy a související zařízení) byla převedena na svazek. Obce následně vložily i svůj majetek do hospodaření sdružení.