Svazek obcí Vodovody Poličsko

Tento svazek je sdružením 15 obcí a města Poličky. Bylo založeno na ustavující členské schůzi 27.4.1993 dohodou města Poličky s obcemi Kamenec, Květná, Lubná, Široký Důl, Korouhev, Oldřiš, Sádek, Pomezí a Sebranice. Svazek jako právnická osoba byl založen za účelem správy, údržby, ekonomického provozu, obnovy a rozvoje skupinového vodovodu po odstátnění státního podniku Vodovody a kanalizace (Vak) Moravská Třebová. V rámci tohoto odstátnění a privatizace došlo po dohodě s obcemi k bezúplatnému převodu historického infrastrukturního majetku na obce a část, která byla společná pro více obcí (např. vodní zdroje - vrty, páteřní vodovodní sítě, čerpací stanice, vodojemy a související zařízení) byla převedena na svazek. Obce následně vložily i svůj majetek do hospodaření sdružení.

 

1.1.2000 vstoupila do sdružení obec Dolní Újezd. V roce 2001 bylo sdružení přetransformováno dle zákona č. 128/ 2000 Sb. na Svazek obcí. K 1.1.2003 přistoupily do Svazku obce Budislav, Horní Újezd, Vidlatá Seč, Poříčí a Desná a počet členských obcí tím stoupl na 16. Činnost Svazku se řídí vlastními stanovami, které jsou schváleny zastupitelstvy všech obcí. Nejvyšším orgánem Svazku je členská schůze. Dalšími orgány jsou Správní rada, ředitel, zástupce ředitele a kontrolní komise. Majetkem Svazku je společný vodovod členských obcí, který byl vložen do majetku Svazku při jeho vzniku při privatizaci Vak s.p. i nově vybudovaný majetek z prostředků Svazku. Celková hodnota majetku v hospodaření Svazku je v současné době 172 mil. Kč stavby (vodovod. řady, čerpací stanice …) a 21 mil.Kč samostatné movité věci (zařízení čerp. stanic, dispečinky …) tj. cca 193 mil. Kč. Z toho hodnota majetku obcí vloženého do hospodaření Svazku činí 95 mil. Kč. Vložený majetek obcí zůstává jejich majetkem a obce si ho vedou dále ve své mimoúčetní evidenci. Infrastrukturní majetek svůj i vložený majetek obcí pronajímá Svazek provozovateli, VHOS a.s. Moravská Třebová na základě smlouvy o provozování.
Vodovodní síť Svazku má celkovou délku 238 km a na tuto síť je napojeno 5929 vodovodních přípojek. Svazek je zásobován pouze podzemní vodou bez úpravy ve velmi dobré kvalitě. Vodní zdroje mají celkovou vydatnost 155,9 lt / s. Čerpání vody je zajišťováno celkem 27 čerpacími stanicemi, ATS a čerpacími stanicemi umístěných na zdrojích. Plynulé zásobování vodou a potřebné rezervy jsou zajištěny 30 vodojemy a akumulací o celkovém objemu 9211 m3. Stálou kontrolu a automatický provoz umožňuje centrální dispečink, na který je napojeno 45 objektů. Cena a kalkulace ceny vody včetně položky nájemné je schvalována členskou schůzí a díky dobrému hospodaření ji nebylo třeba v posledních letech nijak dramaticky zvyšovat.
V posledních 5 letech byla cena vody bez DPH zvyšována o necelé 2 % ročně, což nekryje ani inflaci. Nájemné je součástí kalkulace ceny vody, je příjmem Svazku a je jím mimo jiné financována modernizace, rekonstrukce a rozvoj vodovodu.
Obnova, rozvoj a modernizace se řídí plánem obnovy a rozvoje, který je každoročně vypracováván a schvalován členskou schůzí a navazuje na 10-ti letý plán financování obnovy vodovodu. Za dobu trvání Svazku došlo k podstatnému zlepšení stavu celé infrastruktury a zásadní modernizaci a je nyní zajištěno bezproblémové stálé zásobování kvalitní pitnou vodou 19265 občanů všech členských obcí s možností předávat vodu do dalších 6 obcí.