Výměna vodovodního řadu od VŠ Střítež směr obec Široký Důl

Předmětem zakázky byla výměna stávajícího vodovodu (přivaděče) od vodoměrné šachty Střítež směrem k obci Široký Důl do koncového uzlu VBP-9, kde je na vodovodní řad „Přivaděč“ napojen vodovodní řad „S-1“.

Výměna vodovodu zahrnovala následující:

Vodovodní řad „Přivaděč“

Vodovodní řad „Přivaděč“ je navržen z potrubí PE 100, RC, SDR17, 160x9,5 délky 672,00m.

Trasa vodovodu je vedena v souběhu se stávajícím vodovodem (v ochranném pásmu). Trasa vodovodu bude

provedena běžným výkopem, případně je možné po odsouhlasení investorem a projektantem provést bezvýkopovou metodou Burstlining.

Vodovodní řad „Přivaděč“ začíná napojením ve stávající vodoměrné šachtě Střítež a pokračuje přes polní pozemky, louky a les západním směrem k obci Široký Důl až k silnici III/360330, před kterou je ukončen. V koncovém uzlu VBP-9 je na vodovodní řad „Přivaděč“ napojen projektovaný vodovodní řad „S-1“.

Na vodovodním řadu „Přivaděč“ bude ve staničení 237,75 m osazen podzemní hydrant DN80 – kalník a ve staničení 352,47 m bude osazen automatický vzdušník DN80. Celkem bude na řadu „Přivaděč“ osazen 1 ks podzemního hydrantu DN80, 1ks automatického vzdušníku DN80, 1 ks šoupátka Š150 se zemní teleskopickou soupravou a 1 ks šoupátka Š80 se zemní teleskopickou soupravou.

Vodovodní řad „S-1“

Vodovodní řad „S-1“ je navržen z potrubí PE 100 RC, 90x5,4, SDR17 v délce 27,0 m.

Vodovodní řad „S-1“ začíná napojením na vodovodní řad „Přivaděč“ ve vodovodním uzlu VBP-9 a VBS-1. Vodovodní řad „S-1“ je veden jihozápadním směrem, podél silnice III/36030. Před č.p. 132 je napojen na stávající vodovodní řad PVC90. Celkem bude na řadu „S-1“ osazen 1 ks šoupátka Š80 se zemní teleskopickou soupravou.

Celkové náklady projektu: 2 697 937,52 Kč bez DPH

Na realizaci projektu byla poskytnuta dotace z Pardubického kraje ve výši 630 000,- Kč